اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی، دیوار و کانال، برای بیز نمبر (3) چمتله قوماندانی دیپوی مهمات مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: پروژه تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی ،دیوار و کانال ، برای بیز نمبر (3) چمتله قوماندانی دیپوی مهمات مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک.

دارای شماره داوطلبی (MOD-1400-W-C0121-25105}را به شرکت ساختمانی وحفر چاه های عمیق لمر بهار  دارنده جواز نمبر D-30243 آدرس شرکت ساختمانی و حفر چاه های عیمق لمر بهار  سرک 4 سیلو -عقب بلاک های شاروالی ، پلخمری ،بغلان رابه اساس حکم نمبر{649}مورخ11/03/1400 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ ( 7,170,992.50) هفت میلیون و یکصدوهفتاد هزارو نوصدو نود دو اعشاریه پنجاه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل {2} اتاق نمبر{202} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {پنجاهم} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۴:۲۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر

موضوع تدارک: امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر از بابت سال مالی 1400.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-CO128-25105)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۵۹
Background image

به اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق عقب مغازه نمبر 11 و 12 به . . .

Back to tenders