اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد « امور کرایه دهی مساحت (60 جریب) زمین ملکیت وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان واقع (ولسوالی دند ولایت کندهار)»

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره 2 ماده چهل سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت دفاع ملی درنظردارد تا قرارداد «امور کرایه دهی مساحت (60 جریب) زمین ملکیت وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان واقع (ولسوالی دند ولایت کندهار)» دارای شماره ثبت پلان « وزارت دفاع ملی 1402 – املاک – 017»  که از روش داوطلبی باز داخلی طی مراحل گردیده و ذریعه حکم نمبر(11593) مورخ  8/8/1445 مقام محترم معاونیت اول وزارت دفاع ملی با « شرکت خدمات زراعتی و مالداری میاجان اول خیل» دارنده جوازنمبر/تذکره «89856» و آدرس «گولایی باغ ذخیره، مرکز تخار»، به قیمت «کرایه فی جریب زمین در یک سال مبلغ 9510 افغانی، کرایه 60 جریب زمین در یک سال مبلغ 570600 افغانی و 5 ساله کرایه 60 جریب زمین مبلغ 2853000 افغانی» تائید گردیده است، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی، درصورتیکه هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت 7 روز تقویمی (اعتبار از تاریخ 1445/8/ 11) طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بر وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.