ترمیم تعداد زیادی وسایط و تجهیزات مختلف النوع در قول اردوی ۲۰۳ "منصوری" 

s.mohmand

منسوبین و انجنیران کندک حمایوی قول اردوی ۲۰۳ "منصوری" وزارت دفاع ملی، از ترمیم انواع وسایط باربری، محاربوی و تجهیزات نظامی خبر دادند که شامل؛ ۱۶ عراده انترنشنل، ۵۹ تانک هاموی، ۱۴ رنجر  می باشد. 

از این وسایط و تجهیزات در قطعات و جزوتام های ساحوی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.