ترمیم و فعال سازی یک بال طیاره دیگر از سوی قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی 

s.mohmand

بر اساس سعی و تلاش شبانه روزی انجینران و منسوبین قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی، یک بال طیاره دیگر نوع (C -۱۳۰) موفقآنه ترمیم و آماده به پرواز گردید. 

روند ترمیم و فعال سازی سایر طیارات تخریب شده و غیر فعال در قوماندانی عمومی قوای هوایی وزارت دفاع ملی توسط انجینران و تخنیک کاران با احساس افغان همچنان نیز جریان دارد.