ترمیم و فعال سازی ۳۳۳ عراده وسایط مختلف النوع نظامی در قول اردوی ۲۰۳ منصوری 

s.mohmand

تیم انجینری لوای دوم سرحدی قول اردوی ۲۰۳ منصوری، از ترمیم و فعال سازی ۳۳۳ عراده وسایط مختلف النوع نظامی خبر می دهد. 

این وسایط شامل؛ ۲۶۳ عراده رنجر، ۴۰ عراده تانک هاموی، ۱۵ عراده موترسایکل چهار تایره، ۱۱ عراده انترنشنل، ۲ عراده کرینک، ۱ عراده ریکاوری و ۱ عراده فورکلفت می باشد.

باید گفت، این وسایط قبل از فتح تخریب و یا هم غیر قابل استفاده گردیده بوده که اکنون با تلاش های استادان و انجنیران لوای دوهم سرحدی قول اردوی ۲۰۳ منصوری ترمیم و قابل استفاده قرار گرفته است.