معرفی قوماندان جدید قوماندانی جلب و جذب وزارت دفاع ملی

s.mohmand

به اساس لزوم ديد رهبری وزارت دفاع ملی و جهت پیشبرد بهتر امور؛ محترم طیب "عمر" به حیث قوماندان قوماندانی جلب و جذب وزارت دفاع ملی امارت اسلامی تعین گردید.

رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، برای شان توفیق خدمتگزاری بهتر و آرزوی موفقیت می نمایند.