57 تن دهشت افگن کشته

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 18 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 10 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 57 تن دهشت افگن کشته، 20 تن زخمی و یک فرد مشکوک دستگیر گردیده است.

تخار - در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی درقد 18 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

هلمند - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی های سنگین و نهر سراج 9 تن دهشت افگن کشته، یکعراده موتر و یک باب موضع  از بین برده شده است.

پکتیا - در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی زرمت 6 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی، یکعراده موتر سایکل، یک باب مخفیگاه و مقدار سلاح ومهمات ازبین برده شده است.

بلخ - در نتیجه انداخت متقابل و ضربات قوای هوایی در ولسوالی های کشنده و زارع 4 تن تروریست طالب کشته و 8 تن زخمی گردیده اند.

میدان وردک - در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی چک 3 تن دهشت افگن کشته و یک فرد مشکوک دستگیر گردیده است.

کندهار - در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی شاه ولیکوت 2 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

فراه - در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی های قلعه کاه و پشت کوه 2 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی، یک باب مخفیگاه و یکعراده موتر ازبین برده شده است.

نیمروز - در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی دلارام 2 تن تروریست طالب کشته، یکعراده موتر سایکل و مقدار سلاح ومهمات از بین برده شده است .

ننگرهار - در نتیجه ضربات هوائی در قریه عزیز خیل ولسوالی خوگیانی 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

پکتیکا - در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی زیروک 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بادغیس - در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی قادس یکتن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

کندز - در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی امام صاحب یکتن دهشت افگن کشته، یک باب مخفیگا و یکعراده موتر از بین برده شده است.