هماهنگ کننده مالی

zia_omid
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۰

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

هماهنگ کننده مالی

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت دفاع ملی

بخش مربوطه:

ریاست حمایه عملیاتی استخباراتی معاونیت استخبارات وزارت دفاع ملی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس حمایه عملیاتی  

گزارش­گیر از:

کارمند تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

کد:

009-139

تاریخ بازنگری:

25/8/1398

هدف وظیفه: ترتیب وتنظیم اسناد مصارفات بودجه عادی و انکشافی، اسناد محسوبی ها وحواله های مصارفات جهت حصول اهداف اساسی اداره.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت دفاع ملی.
 2. ترتیب پلان های تعلیم و تربیه برای منسوبین آمریت مالی جهت ارتقا ظرفیت.                                              
 3. کنترول تمامی حواله های مصارفاتی پیش پرداخت و قطعی طبق قوانین، مقررات و تعلیماتنامه ها.
 4.  اجرا حواله های  تادیه مصارفات بودجه عادی وانکشافی طبق هدایات کتبی مقامات ذیصلاح.
 5. کنترول واجرای حواله ها ومعاشات.
 6. کنترول اسناد محسوبی حواله های پیشکی اجرا شده به غرض تصفیه حسابات آنها.
 7. تطبیق وکنترول موافقتنامه ها با حواله های واصله مصارفاتی و خدماتی از حیث کمیت، کیفیت، مشخصات وحجم پولی قرار دادها.
 8. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازجانب مقامات، مطابق قوانین، مقررات واهداف وزارت دفاع ملی سپرده میشود.

10. اجرا حواله ها مطابق کود و فصل تخصیصات.

 1.  تطبیق فرامین و اوامر مقامات محترم صالحه جهت رعایت اصل صرفیه جوئی، شفافیت و حسابدهی.
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 4.  اجرا حواله قراردادها ادویه جات و مالزمه طبی طور پرچون، ادویه جات عاجل طبی، تجهیز و تکفین.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

لیسانس در اداره وتجارت، اقتصاد، مدیریت مالی، بانکداری، مالی واداری، حسابداری، بازاریابی، مدیریت توسعه، روابط عامه، اداره عامه، مالی وحسابداری، مالی واداری، امورمالی وبانکی، توسعه پایدار، بانکداری اسلامی، مدیریت دولتی، مدیریت، مدیریت عمومی،

تجربه کاری:

تجربه کاری مرتبط بوظیفه مدت یک سال.

مهارت های لازم:

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه وتسلط به زبان های پشتو ، دری و آشنایی به زیان انگلیسی وقوانین مالی واداری

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی