مسوول نظارت وارزیابی

zia_omid
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۰

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مسوول نظارت وارزیابی

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت دفاع ملی

بخش مربوطه:

ریاست حقوق بشر و انسجام حندر

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیریت جندر و حقوق بشر

گزارش­گیر از:

کارمند تحت اثر

کد:

030-023

تاریخ بازنگری:

25/8/1398

هدف وظیفه: کنترول ، نظارت وارزیابی اسناد ها وامورات کاری اداره مربوطه مطابق قوانین ومقررات جهت نایل شدن اهداف اساسی اداره.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.
 2. طرح و ترتیب پلان ستراتیژیک ریاست حقوق بشر وانسجام جندر در مطابقت با ستراتیژی انکشاف ملی وزارت.
 3. انکشاف پالیسی ها در عرصه امور انکشاف حقوق زنا ن وانسجام جندر.
 4. مرور پالیسی ها و قوانین حقوق بشر وانسجام جندر مربوط به پرسونل جهت مطابقت و پیشبرد امور بعدی آن.
 5. ثبت مکاتیب و اسناد و ارسال آن به مراجع مربوطه جهت اجراآت بعدی.
 6. نگهداری دوسیه های مربوط به پالیسی ها، طرزالعمل ها، مقرره ها و اسناد محرم و اداری به منظور استفاده در هنگام ضرورت.
 7. ارائه طرح ها و پیشنهادهای سالم، مفید و سودمند جهت رفع مشکلات اداره و بهبود امور مربوط به پالیسی ها و قوانین حقوق بشر وانسجام جندر .
 8. کنترول، نظارت وارزیابی اسناد ها وامورات کاری مطابق نورم واستندرد های نافذه.
 9. تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه.
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تامین ارتباط وهماهنگی با نهاد های ذیعلاقه.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

لیسانس در رشته های حقوق، شرعیات،  اداره عامه ، مدیریت، مالی واداری، ارتباطات، مدیریت اطلاعات، مدیریت توسعه، مدیریت ورهبری، انکشاف پلانگذاری، مدیریت دولتی، ادبیات وعلوم بشری، مدیریت عمومی، جندرومطالعات توانمندسازی زنان، انکشاف پلانگذاری، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روابط عامه ، حکومت داری خوب، سیاست، روابط عامه،

تجربه کاری: مرتبط ویا مشابه بوظیفه مدت یک سال

مهارت های لازم:

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه وتسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) اشنایی به زیان انگلیسی

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی