مدیر نیازمندیهای ساحوی   

s.mohmand
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۶

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر نیازمندیهای ساحوی   

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت دفاع ملی

بخش مربوطه:

ریاست مالی و بودجه وزارت دفاع ملی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیریت نیازمندیهای سال مالی  

گزارش­گیر از:

کارمند تحت اثر .

کد:

025-088

تاریخ بازنگری:

25/8/1398

هدف وظیفه: ترتیب فورم های محاسبوی مالی و بودجوی مطابق لایحه وظایف.

وظایف تخصصی:

املأ دفاتر محاسبوی مالی که مربوط به مامورنیازمندیهای ساحوی مدیریت نیازمندیهای سال مالی میشود.

 ثبت وجوه مالی که جهت آغاز طی مراحل تدارکاتی دوسیه های تثبیت احتیاج ریاست های عایده وزارت دفاع ملی و ستردرستیز.

 ترتیب راپور مالی قراردادهای ساحوی.

اشتراک درجلسات هفته وار مدیریت ورسیده گی به وظایف که مربوط بخش میباشد.

ترتیب وتنظیم نیازمندیهای مالی قطعات وجزوتام های ساحوی وزارت دفاع ملی.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود .

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

لیسانس در رشته های  اداره عامه ، مدیریت، مالی واداری، ارتباطات، مدیریت اطلاعات، مدیریت توسعه، مدیریت ورهبری، انکشاف پلانگذاری، مدیریت دولتی، ادبیات وعلوم بشری، مدیریت عمومی، جندرومطالعات توانمندسازی زنان، انکشاف پلانگذاری، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روابط عامه ، حکومت داری خوب، سیاست، روابط عامه،

مهارت های لازم:

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه وتسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) اشنایی به زیان انگلیسی

 

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی