مدیر عمومی سفریه

s.mohmand
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۳

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی سفریه

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت دفاع ملی 

بخش مربوطه:

ریاست مالی  و بودجه وزارت دفاع ملی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس مالی وبودجه وزارت دفاع ملی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد:

109-025

تاریخ بازنگری:

25/8/1398

هدف وظیفه: ترتیب وتنظیم نمودن تمامی امورات سفریه مطابق نورم واستندردهای نافذ شده جهت نایل شدن اهداف اساسی اداره.

وظایف تخصصی:

ارزیابی وکنترول اسناد فورم های م(10) پیشکی.

ارزیابی وکنترول اسناد فورم های م(13) سفریه.

ارزیابی وکنترول اسناد فورم های م(16) مصارفاتی.

اجرای حواله های قرار داد های تخنیکی وخدماتی.

اجرای مساعدت ها وکرایه داخلی مطابق احکام مقامات ذیصلاح ومقرره کرایه وسفریه.

کنترول وبررسی تماماً حواله های بخش مربوطه.

کنترول واجرای حواله های مصارفاتی.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

ترتیب وتنظیم پروسه های کاری برای کارمندان بخش مربوطه.

تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه.

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

لیسانس در اداره وتجارت، اقتصاد، مدیریت مالی، بانکداری، مالی واداری، حسابداری، بازاریابی، مدیریت توسعه، روابط عامه، اداره عامه، مالی وحسابداری، مالی واداری، امورمالی وبانکی، توسعه پایدار، بانکداری اسلامی، مدیریت دولتی، مدیریت، مدیریت عمومی،

تجربه کاری:

تجربه کاری مرتبط بوظیفه مدت یک سال.

مهارت های لازم:

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه وتسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) اشنایی به زیان انگلیسی

 

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی