مدیرعمومی آرشیف

zia_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۴:۱۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف

عنوان وظیفه     : مدیرعمومی آرشیف

وزارت/اداره      : دفاع ملی

موقعیت            : کابل

بخش               : مدیریت تحلیل وارزیابی سکرتریت اجرائیوی ریاست دفترمقام وزارت دفاع ملی

بست               :  (4 )

گزارشدهی به     : رئیس

گزارشگیری از   : ندارد

کود                : 22-90-002-042

هدف وظیفه      : مراقبت وبررسی کنترول ثبت حفظ ونگهداری اسناد محرم وعادی ومراقبت ازچگونگی نظارت وارسال آن به ادارات مربوطه شان.

شرح وظایف    :

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

تنظیم وفهرست تمام اسناد اداری وارائه آن در زمان مناسب برای مسؤولین اموربه منظوردستیابی به  تحقق اهداف وزارت.

نظارت ازاخذ وارسال اسناد ، مکاتیب اداره، بمنظورارجاع وتکثیربه بخش های مربوطه جهت اجرات بعدی.

مدیریت ، تهیه ، تریتب وتصحیح مکاتیب، پیشنهادات وسایراسناد مورد ضرورت.

تحریر مکاتیب، پیشنهادها و استعلام های بخش مربوطه غرض ارسال به مراجع ذیربط طبق قانون.

مدیریت نظارت ازسیستم فایلنگ (آرشیف)بشکل هارد وسافت جهت دسترسی به موقع اسناد مورد ضرورت.

حصول اطمینان ازحفظ ونگهداشت، اسنادمحرم جهت جلوگیری ازتقلب، وسوء استفاده ازاسناد.

ارائه طرح ها و پیشنهادهای سالم، مفید و سودمند جهت رفع مشکلات اداره و بهبود امور مربوط به پالیسی ها و قوانین پرسونل.

نظارت دایمی ازترتیب وتنظیم فایل ها به اساس فهرست درالماری مخصوص جهت دسترسی سربع .

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8)،  قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل:

حداقل لیسانس،  به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

حداقل یک سال مرتبط به وظیفه

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

پلانگذاری، اداره، آشنایی با امور مسلکی مربوط به وظیفه،  مفاهمه و ارتباطات  و دسترسی به کمپیوتر و انترنت.