اطلاعیه تعداد (217) بست نظامی بریدملی (سرپرکمشر)

web_admin
Sat, Jun 24 2023 12:09 PM

Publish Date

Closing Date

Location

kabul

 

مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی بمنظور فراهم نمودن زمینه کار و سپردن کار به اهل کار به تعداد (217) بست نظامی بریدملی (سرپرکمشر) خویش را جهت جذب خیاطان مسلکی برای طبقه ذکور از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده علاقه مندان واجد شرایط می­توانند جهت اخذ فورم درخواستی به مدیریت عمومی ملبوسات نظامی واقع شش درک کابل از تاریخ 11/4/1402 الی 18/4/1402 در اوقات رسمیات مراجعه نمایند.

 

شرایط بست های نظامی:

·       داشتن تذکره تابعیت افغانستان.

·       تکمیل سن 18 سال و از 30 سال تجاوز نه نماید.

·       فارغ صنف نهم الی دوازدهم.

Documents

اطلاعیه تعداد (217) بست نظامی بریدملی (سرپرکمشر)