ترمیم ۵۳ عراده وسایط مختلف النوع نظامی در قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید “رض”

web_admin

پرسونل مسلکی تامینات محاربوی کندک پنجم لوای اول قول اردوی ۲۰۱  خالد بن ولید “رض” طی یکماه گذشته ۵۳ عراده انواع وسایط نظامی را ترمیم و آماده استفاده قرار دادند.

این وسایط ترمیم شده شامل رنجر، هاموی، آمبولانس ها، تانک ها، انترنیشنل و کرینگ می باشد.