ترمیم ده ها وسایط مختلف النوع در لوای چهارم رواحه قول اردوی ۲۰۵ البدر

web_admin

منسوبین آمریت تخنیک لوای چهارم رواحه قول اردوی ۲۰۵ البدر از ترمیم و آماده سازی ده ها عراده وسایط مختلف النوع خبر دادند.

این وسایط ۱۸ عراده تانک هاموی، ۴عراده هاموی آمبولانس، ۲ عراده کرینگ و ۲۷ عراده موتر نوع انترنیشنل را شامل می باشد.