ترمیم صد ها میل اسلحه سبک و سنگین در قول اردوی ۲۰۵ البدر

web_admin

۱۹۰ میل اسلحه سبک و سنگین در ورکشاپ لوای سوم ابودجانه قول اردوی ۲۰۵ البدر در جریان یک سال گذشته ترمیم و آماده استفاده  شده است.

سلاح های ترمیم شده شامل، ۱۵۰ میل ام ۱۶، ۲۳ میل پیکا و ۷ میل توپ های مختلف النوع را شامل می باشد.