امتحان ۶۰۰ تن داوطلبان مدافعه هوایی قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی اخذ گردید

web_admin

دور اول امتحان ۶۰۰ تن داوطلبان واجد شرایط به پوهنتون مدافعه هوایی قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی از سوی اداره ملی امتحانات اخذ گردید.

این امتحان که در یک فضای شفاف برگزار گردیده بود، در مرحله نخست ۳۰۰ تن کامیابان و در مرحله دوم به تعداد ۱۲۰ تن دیگر نیز در این پوهنتون جذب می گردند.

شیخ عبدالباقی "حقانی" رئیس اداره ملی امتحانات، از عدم دسترسی و دخالت افراد و از شفافیت این امتحان به داوطلبان اطمینان داده  افزود: با استفاده از این فرصت خوب وزارت دفاع ملی زمینه خدمت گزاری به هموطنان مساعد شده است.