‏ترميم یک تعداد وسایط نظامی در قول اردوی ۲۰۵ البدر 

web_admin

یک تعداد وسایط نظامی از سوی تیم های تخنیکی در ورکشاپ های لوای سوم سرحدی حضرت ابو عبیده قول اردوی ۲۰۵ البدر ترميم و آماده استفاده قرار گرفت.

وسایط ترمیم شده شامل ۱۵ عراده تانک هاموی و ۳ عراده انترشنشل نوع کاماز می باشد.