فراغت ۷۰ تن منسوبین جوان از اکادمی حرب حضرت ابودجانه بن خرشه "رض"

web_admin

۷۰ تن منسوبین جوان قطعات و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی، پس از سپری نمودن دوره ۶ ماهه مسلکی و نظامی اکادمی حرب حضرت ابودجانه “رض” پوهنتون دفاع ملی حضرت ابوعبیده بن جراح "رض" امروز طی مراسمی از نخسیتن دور دیپارتمنت اوپراتيفی این قوماندانی فارغ گردیدند.

در مراسم فراغت این منسوبین که مولوی محمد هاشم "حذیفه" قوماندان پوهنتون دفاع ملی، معاون و سایر مجاهدین اشتراک داشتند فارغان را ضمن اینکه متوجه مسولیت های شان نموده و آنان را به اطاعت، امانت داری و شکرگزاری از این نظام اسلامی بدست آمده توصیه نمودند.

همچنان این فارغان تعهد سپردند که اوامر بزرگان را اطاعت و برای خدمت گزاری به نظام اسلامی و مردم خویش از هیچ کوششی دست بر نخواهند داشت.