ترمیم ۱۰۰ عراده وسایط نظامی مختلف النوع از سوی قول اردوی ۲۰۱ خالد بن وليد رض 

web_admin

به تعداد ۱۰۰ عراده وسایط نظامی مختلف النوع به شمول: هاموی، انترنشنل دمپر، رنجر و فورد کليپ در ورکشاب های مدیریت تخنیکی کندک حمایه لوژیستیکی قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید  ترمیم و آماده استفاده قرار گرفت. 

مسئولین در سخنرانی های شان تاکید نمودند که این وسایط و وسایل متعلق به بیت المال بوده و ما و شما باید در حفظ و نگهداشت آن از احتیاط و دقت کامل کار بگیریم.

قابل یادآوری است که این وسایط در نظام قبلی دچار عوارض شده بود که اکنون ترميم و آماده استفاده قرار گرفت.