فراغت ۷۶ تن منسوبین از ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی 

web_admin

به تعداد ۷۶ تن منسوبین از دور دوم  کورس های مسلکی ارتقای ظرفیت ریاست مخابره تکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت دفاع ملی پس از آموزش دوماهه، امروز طی محفلی با اشتراک شماری از رؤسا سند فراغت بدست آوردند.

در این مراسم مفتی لطیف الله "حکیمی" رئیس سرمفتشیت وزارت دفاع ملی طی سخنان ارزشمندی، گفت: با باورمندی به خویش اسرار اداره را حفظ و از افشای کارهای محرم خودداری نماید.

همچنان مولوی صلاح الدین "خویدم" رئیس مخابره و تکنالوژی معلوماتی، در سخنانی گفت: شمایان که در اینجا آموزش دیده اید، متوجه کارهای خود بوده و سهل انگاری نکنید، تلاش نماید وظایف خویش را مطابق اصول اداره به پیش ببرید.

در اخیر، فارغان سند فراغت شان را نیز دریافت نمودند.