فراغت ۲۲ تن منسوبین از قوماندانی  مدافع و قوای هوایی 

web_admin

به تعداد ۲۲ تن منسوبین از قوماندانی  مدافع و قوای هوایی وزارت دفاع ملی از یک دوره شش ماهه آموزشی نظری و سه ماهه عملی امروز طی مراسمی ویژه از بخش های مختلف مسلکی فارغ گردیدند.

این منسوبین شامل، ۷ تن پیلوتان جوان، ۲ تن معلم پیلوت، ۱۰ تن انجنیر پرواز و ۳ تن کروچیف می باشد.

الحاج عبدالغفار "محمدی" قوماندان قوای هوایی و مدافعه ضمن تبریکی به فارغان، افزود: «ما و شما باید همیشه متحد باشیم، در کنار همدیگر و به هموطنان خود خدمت کنیم و مسئولیت خود را به صورت بهتر انجام دهیم.»

این فارغان امروز  فعالیت ها و مانور های عملی خود را در هلیکوپتر MI35 موفقانه سپری کردند و تصدیق نامه های خویش را از مسئولان بدست آوردند. منسوبین اردوی ملی اسلامی در هر شرایطی در دفاع از وطن و مردم خود در نقاط مختلف کشور آماده می باشند.