۴۰ تن از مجاهدین از یک دور آموزشی اساسات نظام و تامین امنیت قرارگاهی فارغ شدند

web_admin

به تعداد ۴۰ تن از مجاهدین که از سوی ریاست انجینری و استحکام ستردرستیز برای فراگیری کورس های اساسات نظام و تامین امنیت قرارگاهی معرفی شده بودند؛ امروز طی مراسمی با اشتراک مولوی نصرالله "منصور" رئیس انجنیری و استحکام ستردرستیز، مسؤلان و سایر مجاهدین فارغ گردیدند.

مراسم فراغت این منسوبین که در گارنیزیون ریاست انجنیری و استحکام ستردرستیز برگزار شده بود، مجاهدین پس از دوماه آموزش های عملی و مسلکی کورس های تامین امنیت گارنیزیون، پهره داری، گزمه، چگونگی برخورد و دستگیری دشمن و جمع نظام را فرا گرفتند.

این مجاهدین با فرا گیری دوره آموزشی شان به مکلفیت های عسکری بیشتر از پیش آشنایی حاصل نموده و در راستای تحقق مسلکی شدن یک اردوی اسلامی ملی، منظم و قوی گام های سریع بردارند.