فراغت بیش از صد تن مجاهدین از قواماندانی تعلیمات مشترک محاربوی، عبدالله ابن مسعود رض

web_admin

۱۸۰ تن مجاهدین از چهار مکتب مسلکی قواماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رض، و معاونت پرسونل وزارت دفاع ملی امروز طی مراسمی فارغ گردیدند.

در این مراسم مولوی نصیب الله «مدنی» قوماندان تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رض، مفتی محمد اسلم «حقانی» معاون تعلیم و تربیه و جمعی کثیری از مجاهدین و منسوبین اشتراک داشتند. 

مسئولین ضمن صحبت با مجاهدین گفتند، که: « آموزش های مسلکی که به شما داده شده امانت امارت اسلامی است، آن را به دیگر مجاهدین در قطعات و جزوتام های خود آموزش دهید.» و همچنان مسولین از تمامی مجاهدین اردوی امارت اسلام خواستند از فرصت های آموزش نظامی و مسلکی نهایت استفاده کنند.

مجاهدین فارغ شده آمادگی خود را برای انجام وظایف در نقاط  مختلف کشور ابراز نمودند و مراسم با تفویض تصدیق نامه ها، خاتمه یافت.