کشف و ضبط یکمقدار مهمات توسط منسوبین لوای اول در کابل

web_admin

مجاهدین لوای اول قول اردوی ۳۱۳ مرکزی، یکمقدار مهمات را هنگام بازسازی سرک در مربوطات حوزه ششم امنیتی کشف و ضبط نمودند.

مهمات بدست آمده: مرمی اسلحه ثقیله و خفیفه و سایر انواع مختلف را نیز شامل می باشد.