دستگیری یک تن قاچقبر مواد مخدر توسط منسوبین قول اردوی ۳۱۳ مرکزی

web_admin

بر اساس راپورهای کشفی و استخباراتی منسوبین لوای سوم قول اردوی ۳۱۳ مرکزی، یکتن قاچاقچیان مواد مخدر در مسیر بند نغلو - ننگرهار همراه با ۳۸ کیلو چرس و ۳۶ پاکت تابلیت K دستگیر گردید.

فرد مذکور قصد داشت این مواد نشه آور را با موتر نوع فورونر به ولایت بلخ انتقال دهد.