۱۵۴تن مجاهد از قوماندانی مشترک تعلیمات محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضوی الله عنه فارغ شدند

web_admin

۱۵۴تن مجاهد از بخش های مختلف قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی از مکتب حمایه محاربوی, مکتب قوتهای محاربوی، مکتب تامینات محاربوی و مکتب بریدملان پایین رتبه قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه طی مراسم فارغ شدند.

در این محفل الحاج ملاعبدالجبار رییس تعلیم و تربیه معاونت تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی، مولوی محمد هاشم «حذیفه» قوماندان تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، قوماندان مکاتب و عده از مسوولین و منسوبین آن قوماندانی حضور داشتند.

مسوولین هریک به نوبه خویش فارغان رامتوجه مسوولیت های آینده شان نموده و از آنها خواستند تا آنچه را که در این دوره تعلیمی آموزش دیده در قطعات خویش با دیگر مجاهدین شریک سازند.

همچنان فارغان تعهد سپردند تا از نظام اسلامی پاسداری نموده و در هر نقطه کشور آماده وظیفه میباشند.