کشف و ضبط مقدار اسلحه و تجهیزات نظامی در خوست

web_admin

منسوبین بیدار لوای اول قول اردوی ۲۰۳ منصوری، طی راپورهای کشفی و راه اندازی عملیاتی در بخش های مرکز و ولسوالی‌های ولایت خوست؛ مقدار اسلحه سبک و سنگین، وسایط و تجهیزات نظامی را بدست آوردند.

در این عملیات: ۲ میل دافع هوا، ۷ میل کلاشینکف، ۱ میل دستگاه مزایل، ۱ میل درازنوف، ۱ میل اگایز، ۱ قبضه راکت، ۱ میل ام ۱۶، ۵ عراده رنجر، ۱ عراده موتر نوع صرف، ۱ عراده فورکلفت و انواع تجهیزات مختلف النوع نظامی به دست آمده است.

باید گفت، این تجهیزات بدست آمده که به صورت غیرقانونی نزد افراد غیر مسئول نگهداری میشد و به مراجع زیربط تحویل داده شد.