۴۷ تن از مجاهدین پس از فراگیری آموزش های مسلکی از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی موفقانه فارغ شدند

s.mohmand

به تعداد ۴۷ تن از مجاهدین قطعات و جزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی پس از فرا گرفتن دو ماه آموزش های مسلکی نظامی و عقیدتی امروز در جریان یک مراسم فارغ شدند.

در میان این مجاهدین ۲۵ تن از مکتب تامینات از کورس اکمال ممر بریدملان و ۲۲ تن از مکتب مشترک محاربوی از کورس حفاظت و نگهداری مخابره فارغ شدند.

در مراسم فراغت آنان رهبری و مسولین قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی و مجاهدین اشتراک نموده بودند و به فارغان تقدیر نامه ها و تصدیق نامه تفویض گردید.