جلسه هئیت رهبری قوماندانیت صحیه با قوماندانان طبی زون های ساحوی برگزار گردید

s.mohmand

 اين جلسه با اشتراک رهبری قوماندانيت صحیه، قوماندانی حمایه طبی، قوماندانان طبی زون های ساحوی، سرطبیبان قطعات وجزوتامهای وزارت دفاع ملی در تالار کنفرانسهای قوماندانیت صحیه ستردرستیز برگزار شد.

همچنان برید جنرال دوکتورعبدالولی  "احمدزی "معاون اول قوماندانیت صحیه و هيئت رهبری ضمن استماع گزارشات و اجراآت، جهت بهبود امور و اجرای موفقانه وظایف صحبت های همه جانبه نموده و‌ از خدمات صادقانه قوماندانان زون های طبی و سرطبیبان قطعات و جزوتام ها قدردانی نمود.

  قوماندانيت صحيه در قسمت اکمالات بموقع و رفع چالش ها  اقدامات عملی را به نياز مندان در اسرع وقت انجام خواهد داد.