وضاحت!

s.mohmand

از چند روز بدینسو  ویدیوهای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، که گویا مجاهدین در ولایت پنجشیر اسیران جنگی را کشته باشد؛ البته در باره اینکه این ویدیوها تازه است و یا سابقه، مربوط ولایت پنجشیر می شود یا خیر، به گونه جدی تحقیقات و‌ بررسی جریان دارد.  

بعد از بررسی ها و تحقیقات اگر ثابت شد، این ویدیو ها تازه است و مربوط ولایت پنجشیر، آنهای که اسیران را به تیر بسته اند حتما دستگیر کرده به پنجه قانون خواهیم سپرد.