فراغت ۵۵۰ تن مجاهد از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی

s.mohmand

۵۵۰ تن مجاهد لوای حمایه و  امنیت وزارت دفاع ملی پس از فراگیری دوره‌ی آموزشی نظامی و عقیدتی طی مراسمی از مکتب آموزش‌های تهدابی قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی فارغ گردیدند.
در این مراسم شیخ خدایداد «مهاجر» مسئول عقیدتی و فرهنگی معاونیت تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی، مولوی محمد هاشم «حذیفه» قوماندان تعلیمات مشترک محاربوی و جمع کثیری از مسؤلين قوماندانی حضور داشتند.