افتتاح نخستین دوره‌ی آموزشی دروس نظامی در مرکز تعلیمات مشترک محاربوی کابل 

s.mohmand

 نخستین دوره‌ی آموزشی قوماندانی مرکز تعلیمات مشترک محاربوی کابل توسط شیخ عبدالرحمن "آخندزاده" مرستیال معاونیت پرسونل و تعلیمات طی یک مراسم خاص رسماً افتتاح گردید. 

در این مراسم، مرستیال معاونیت پرسونل و تعلیمات در مورد اهمیت و ضرورت آموزش‌های مسلکی نظامی صحبت نموده گفت: پس از این تمام مجاهدین مطابق پالیسی مدون وزارت دفاع ملی و به شکل اصولی و منظم جهت فراگیری تعلیمات مسلکی عسکری به این قوماندانی معرفی خواهند شد. 

قرار است در نخستین دور آموزشی این مرکز  ۷٠٠ تن شرکت کننده از قوماندانی لوای حمایه و تامین امنیت ستر درستیز، فنون رزمی و عقیدتی را بیاموزند.