اردوی ملی جان ده ها تن را در غزنی نجات داد

s.mohmand
یک حلقه ماین که توسط طالبان به هدف کشتن مردم ملکی در جاده «تپه مدرسه» ولایت غزنی جابجا گردیده بود، توسط پرسونل لوای دوم واکنش سریع فرقه ۱۱۱کابل کشف و انفجار داده شد و جان ده ها تن نجات یافت.