از دو رویداد تروریستی در ولسوالی پغمان کابل جلوگیری شد

s.mohmand

دو حلقه ماین که توسط طالبان تروریست در ساحات مسکونی مردم ملکی به هدف کشتن غیر نظامیان، در مربوطات « کوبکی و جوانمرد قصاب » ولسوالی پغمان ولایت کابل جابجا گردیده بود، توسط پرسونل لوای اول فرقه ۱۱۱ کابل کشف و انفجار داده شد و از دو رویداد تروریستی جلوگیری گردید.

چون امکان انتقال ماین از محل که در آن جابجا گردیده بود وجود نداشت، انفجار داده شد.