اردوی ملی جان ده ها هموطن مان را در ولسوالی سروبی کابل نجات دادند

s.mohmand

یک حلقه ماین بوشکه یی که از سوی طالبان در روستای « شین کندو» ولسوالی سروبی ولایت کابل جابجا گردیده بود، توسط تیم انجنیری لوای سوم فرقه ۱۱۱ کابل کشف و انفجار داده شد و از یک رویداد مرگبار تروریستی جلوگیری گردید و جان ده ها تن از هموطنان ما نجات داده شد.