مدیر عمومی نیازمندی های مرکزی  

s.mohmand
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۲

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی نیازمندی های مرکزی  

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت دفاع ملی

بخش مربوطه:

ریاست مالی و بودجه وزارت دفاع ملی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیریت نیازمندی های سال مالی

گزارش­گیر از:

کارمند تحت اثر(مطابق ساختارتشکیلاتی)

کد:

025-089

تاریخ بازنگری:

25/8/1398

هدف وظیفه: :  ترتیب وتنظیم نمودن تمامی فورم های محاسبوی مالی و بودجوی مطابق نورم واستندرد های وزارت مالیه جهت نایل شدن اهداف اساسی اداره.

وظایف تخصصی:

املأ دفاتر محاسبوی مالی که مربوط به مامورنیازمندیهای ساحوی مدیریت نیازمندیهای سال مالی میشود.

 ثبت وجوه مالی که جهت آغاز طی مراحل تدارکاتی دوسیه های تثبیت احتیاج ریاست های عایده وزارت دفاع ملی و ستردرستیز.

 ترتیب راپور مالی قراردادهای ساحوی.

اشتراک درجلسات هفته وار مدیریت ورسیده گی به وظایف که مربوط بخش میباشد.

اجرای وظایف مطابق قوانین، مقررات و پالیسی های جدید وزارت دفاع ملی.

 کنترول از امورات معاون بخش نیازمندیهای مرکزی.

رسیده گی به تمام نیامندیهای اداره مربوطه .

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

لیسانس در اداره وتجارت، اقتصاد، مدیریت مالی، بانکداری، مالی واداری، حسابداری، بازاریابی، مدیریت توسعه، روابط عامه، اداره عامه، مالی وحسابداری، مالی واداری، امورمالی وبانکی، توسعه پایدار، بانکداری اسلامی، مدیریت دولتی، مدیریت، مدیریت عمومی،

تجربه کاری:

تجربه کاری مرتبط بوظیفه مدت یک سال.

مهارت های لازم:

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه وتسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) اشنایی به زیان انگلیسی

 

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی