مدیر اداری

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۱۵

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست شماره اعلان پست:  عنوان وظیفه: مدیر اداری     5 بست: وزارت یا اداره: وزارت دفاع ملی  بخش مربوطه: قوماندانیت صحیه ستردرستیز  موقعیت پست: کابل  1 تعداد پست: گزارشده به: معاونیت اداری اوپراسیون قوماندانی صحیه ستردرستیز  گزارشگیر از: کارمند تحت اثر   036-071-90-22 کد: تاریخ بازنگری: 
هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی(اداری )بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها مطابق نیازمندی واهداف اداره. 
صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی : وظایف تخصصی :  . تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه. 1 . ترتیب وتنظیم سیستم فایلنگ بخش مربوطه جهت تنظیم امور. 2 . انسجام اسناد، تسلیمی و تکثیر اوامر، هدایت ها و مصوبه های مقامهای صالحه به تمامی شعبه های مربوطه غرض آگاهی و اطلاع رسانی و انتظام 3 امور.  . جمع آوری و توحید گزارشهای مدیریت مربوطه جهت اجرای امور و اخذ هدایت های بعدی. 4 . کنترول و حفظ مراقبت از دفتر مربوطه غرض تنظیم و اجرای بهتر امور.  5 وظایف مدیریتی :  . تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره 6 . انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛ 7 . مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ 8 . ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 9 . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود. 10 وظایف هماهنگی :  . اشتراک درجلسات مرور وبازنگری پالیسی ها، طرزالعمل ها، وغیره موضوعات مبتنی بر پالیسی . 11 . تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه. 12 . تامین ارتباط با بخش های ذیربط غرض اخذ معلومات و رفع مشکلات و پاسخ به تلفون های واصله. 13

 شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):   قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است: 34 و 8 ، 7این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد أ. رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشتههای  (ادبیات ، علوم اجتماعی ، اداره و پالیسی عامه ، مدیریت ، حکومت داری خوب ، جندر و مطالعات توانمندسازی زنان ، روابط عامه ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به تحصیلات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود. ب. تجربه کاری: یک سال مرتبط به وظیفه ؛ ج. به تحصیلات بالاتر ، رشته تحصیلی مرتبط ، و تجربه مرتبط به وظیفه ارجحیت داد می شود . د. مهارت های لازم:  
ه. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛ و. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .  ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.5( ز. موارد تشویقی: نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند. برای ورثه شهدا مطابق معیارات بست اولیت داده می شود . 

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی