مدیر اداری

zia_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف

عنوان وظیفه     : مدیر اداری

وزارت/اداره      : دفاع ملی

موقعیت            :  

بخش               :  

بست               : (5 )

گزارشدهی به     :  

گزارشگیری از   : ندارد

کود                :  

هدف وظیفه : تنظیم امور اجرائیوی و(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها.

شرح وظایف    :

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه.

ترتیب سیستم فایلنگ بخش مربوطه جهت تنظیم امور.

انسجام اسناد، تسلیمی و تکثیر اوامر، هدایت ها و مصوبه های مقامهای صالحه به تمامی شعبه های مربوطه غرض آگاهی و اطلاع رسانی و انتظام امور.

جمع آوری و توحید گزارشهای مدیریت مربوطه جهت اجرای امور و اخذ هدایت های بعدی.

تامین ارتباط با بخش های ذیربط غرض اخذ معلومات و رفع مشکلات و پاسخ به تلفون های واصله.

ارائه مشوره و راهنمایی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب به آنها طبق لایحه وظایف جهت حل مشکلات وظیفوی مدیریت مربوطه.

کنترول و حفظ مراقبت از دفتر مربوطه غرض تنظیم و اجرای بهتر امور. 

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود.

ترتیب و تنظیم امورات محاسبوی جدول تخصصات  قطعات و جزوتامهای اردو بشکل ربع وار و سالانه سیستم کمپیوتری.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8)،  قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل:

حداقل بکلوریا ،  به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

پلانگذاری، اداره، آشنایی با امور مسلکی مربوط به وظیفه، مفاهمه وارتباطات ودسترسی به کمپیوتروانترنت.