مامور محاسبه

zia_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۳:۵۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف

عنوان وظیفه     : مامور محاسبه

وزارت/اداره      : دفاع ملی

موقعیت            : کابل

بخش               : مدیریت محاسبه وتخصیص معاونیت ریاست مالی بودجه وزارت دفاع ملی

بست               : (6)

گزارشدهی به     : آمرمحاسبه وتخصیص

گزارشگیری از   : ندارد

کود                :  22-90-025-083

هدف وظیفه  : ترتیب فورم محاسبه عینیات لوزستیکی حهت فراهم آوری تسهیلات وعرضه خدمات بهتربرای منسوبین اردوی ملی .

شرح وظایف    :

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

محاسبه املاک و راجستر تمام اسناد حسابی عینیات لوزستیکی معتمدین بخش در ختم کاری یومیه.

ارزیابی فورمه های م3 خریداری و تادیاتی در اوقا.ت معینه

ترتیب سیستم دفتر داری به شکل پروگرام کمپیوتری و حفظ و نگهداری اسناد حسابی عینیات لوژستیکی(فورم های محاسباتی).

توزیع عینیات لوژستیکی بر اساس نیازمندی های ازقبل تعین شده مطابق پلان وبرنامه

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8)،  قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل:

بکلوریا مرتبط به وظیفه،  به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

پلانگذاری، اداره، آشنایی با امور مسلکی مربوط به وظیفه،  مفاهمه و ارتباطات  و دسترسی به کمپیوتر و انترنت.