لایحه وظایف معاون وزیر دفاع ملی درامور استخبارات ستراتیژیک

معاونیت استخبارات ستراتیژیک وزارت دفاع ملی

معاونیت استخبارات ستراتیژیک در سال 1391 هجری شمسی در سطح قرارگاه وزارت دفاع ملی ایجاد گردید. طوریکه از نام آن پیدا است در سطح ستراتیژیک فعالیت مینماید.

رهبری معاونیت ستخبارات ستراتیژیک محترم دگرجنرال هلال الدین "هلال" معاون وزیر دفاع ملی در امور استخبارات بدوش دارد. این معاونیت متشکل از قرارگاه معاونیت، ریاست خدمات امنیت دفاعی، ریاست حمایه عملیاتی، ریاست ضد استخبارات (در این اواخر به ریاست مبارزه با فساد تبدیل گردید)، ریاست کشف خارجی، ریاست تحلیل و تجزیه ستراتیژیک، ریاست پالیسی و پلان گذاری و مدیریت نظارت بر استخبارات میباشد.

لایحه وظایف ریاست ها و ادارات مربوط معاونیت استخبارات ستراتیژیک وزارت دفاع ملی

ریاست خدمات امنیت دفاعی:

این ریاست یگانه مرجع اجرای بایومتریک در سطح وزارت دفاع ملی بوده و مسول بایومتریک منسوبین اردوی ملی عم از افسر، بریدمل، سرباز، ملکی، ملکی معادل نظامی و محصلین نظامی میباشد. علاوتاً ترتیب دوسیه های شفافیت امنیتی و انجام آزمایشات مواد مخدر نیز از وظایف این ریاست محسوب میگردد.

تا به حال 204934 نفر منسوبین اردوی ملی توسط این ریاست بایومتریک گردیده اند.

 • بتعداد 3042 جلد دوسیه شفافیت امنیتی منسوبین اردوی ملی ترتیب گردیده است.
 • بتعداد 8265 نفر آزمایش مواد مخدر گردیده اند.

ریاست حمایه عملیاتی:

این ریاست مسول حمایه لوژستیکی و مالی بوده امور کادر و پرسونل را نیز عهده دار میباشد. تنظیم امور تعلیم و تربیه پرسونل معاونیت استخبارات هم یکی از وظایف این ریاست است. اکمال تجهیزات بخشی از وظایف آن میباشد.

در بخش تعلیم و تربیه تا بحال بتعداد 250 نفر افسران این معاونیت به کورس های مسلکی استخبارات در داخل کشور معرفی گردیده و آموزش لازم دیده اند. همچنان بتعداد 46 نفر افسران این معاونیت به کورس های آموزشی به خارج کشور فرستاده شده اند. 73 نفر فارغان صنوف دوازدهم مکاتب ملکی جذب و جهت فراگیری تعلیمات نظامی به خارج از کشور اعزام گردیده اند.

ریاست ضد استخبارات:

این ریاست فعالیت های استخباراتی دشمن را تحت نظر داشته و بمنظور جلوگیری از فعالیت های استخباراتی دشمن در اردوی ملی کار مینماید. اخیراً حسب لزوم دید به ریاست مبارزه با فساد مبدل گردید که کار بالای تعینات منسوبین آن جریان دارد و در آینده نزدیک به کار خود آغاز مینماید. اداره دیگری مسولیت فعالیت های ضد استخباراتی را عهده دار شد.

ریاست ضد استخبارات تا بحال اطلاعات قابل ملاحظه را راجع به فعالیت های استخباراتی دشمن در سطح کشور جمع آوری نموده که میتوان از (1430) اطلاع استخباراتی گزارش داد. در نتیجه از فعالیت استخباراتی دشمن جلوگیری به عمل آمده است. راجع به تثبیت مراکز تعلیم و تربیه دشمن در داخل و خارج کشور کار نموده است. در خصوص ارایه معلومات راجع به گروه های تروریستی در داخل و خارج کشور کار نموده است. مانع فعالیت استخباراتی دشمن در اردوی ملی گردیده است.

ریاست کشف خارجی:

این ریاست در بخش های کشفی و استخباراتی در داخل و خارج کشور فعالیت مینماید. علاوه بر آن 32 نفر اتشه های نظامی و معاونین شان که در کشور های خارجی وظیفه اجرا مینمایند شامل تشکیل همین ریاست می باشند. اتشه های نظامی موظف اند تا از مریضان وزارت دفاع ملی در خارج از کشور مراقبت نمایند، رسیدگی به محصلین نظامی در خارج از کشور نموده و روابط نظامی را با نظامیان کشور های خارجی تامین مینمایند، سفر هیئت های وزارت دفاع ملی را به کشور میزبان تنظیم مینمایند، در سیمینار ها و کنفرانس ها در کشور میزبان اشتراک و راجع به پالیسی کشور میزبان در قبال افغانستان گزارش به ریاست کشف خارجی میدهند، اوضاع سیاسی و نظامی کشور میزبان را مطالعه می نمایند. جمع آوری معلومات کشفی و استخباراتی حایز اهمیت در کشور های خارجی از وظایف ریاست کشف خارجی محسوب میگردد.

ریاست تحلیل و تجزیه:

این ریاست رویداد های مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی، وضعیت مهم اوپراتیفی و ستراتیژیک کشور را با استفاده از اطلاعات کشفی و استخباراتی و اطلاعات حاصله از منابع آزاد یعنی رسانه ها ارزیابی و تحلیل می نماید که جزیات آن در ذیل است:

 • ترتیب گزارشات تحلیلی ستراتیژیک یومیه، هفته وار، ماه وار و سالانه و ارسال آن به مرجع ذیربط.
 • تربیب پلان هماهنگی و مساعی مشترک با ارگانهای استخباراتی نیروی های امنیتی کشور.
 • پیشبرد جلسات هماهنگی و مساعی مشترک با ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز، منسوبین مرکز سوق و اداره ملی نظامی، ریاست استخبارات وزارت امور داخله، مسولین قوای سرحدی، مسولین شورای امنیت ملی و مسولین ریاست عمومی امنیت ملی.
 • گزارش تحلیلی از ارزیابی گروه های تروریستی و دهشت افگن در داخل و خارج از کشور.
 • گزارش های تحلیلی خاص ستراتیژیک( فوق العاده).
 • تجدید، غنا مندی و انکشاف ارزیابی های ستراتیژیکی کشور های همسایه( پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین).
 • ترتیب گذارشات از ارزیابی استخباراتی ستراتژِیکی (34 ولایات) کشور.
 • تحلیل یومیه از منابع آزاد (رسانه های صوتی، تصویری و سایت های اینترنتی).
 • تحلیل های هفته وار این ریاست از دویداد های مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و استخباراتی.
 • ترتیب گزارشات تحلیلی ماه وار از وضعیت محیط اوپراتیفی و ستراتیژیک کشور.
 • ترتیب و تحلیل های ستراتیژیک حسب هدایات مقامات ذیصلاح.
 • ترتیب و ارزیابی گذارشات ستراتیژیک و جیوپولیتیک شش کشور همسایه.
 • ترتیب گزارشات ستراتیژیک و جیوپولیتیک محیط ستراتیژیک (روسیه، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، اسرائیل و هند).
 • ترتیب گزارشات تحلیلی در مورد 21 گروه تروریستی و دهشت افگن بین المللی.
 • ترتیب گزارشات تحلیلی در مورد تهدیدات داخلی و خارجی.
 • ارزیابی گزارشات تحلیلی و استخباراتی از (34) ولایات کشور.
 • ارزیابی از وضعیت اوپراتیفی و امنیتی ولایات کشور که در تهدید بلند امنیتی قرار داشته.
 • تدویر جلسات کاری با همکاران بین المللی ریاست تحلیل و تجزیه، اخذ مفکوره، نظریات و پیشنهادات همکاران برای بهبود وظایف محوله.
 • اخذ و شریک ساختن اطلاعات واصله از منابع معاونیت محترم استخبارات ستراتیژیک از طریق سیستم نیمز به مراکز عمومی بصیر و نصرت امنیت ملی.

ریاست پالیسی و پلانگذاری:

این ریاست و پالیسی های استخباراتی مورد نیاز را برای پرسونل ورازت دفاع ملی و ستردرستیز تهیه و آماده مینماید که بعد از منظوری پالیسی های متذکره در تمام سطوح قابل اجرا میگردد.

اجراآت آن قرار ذیل است:

 • تهیه و ترتیب پلان انسجام فعالیت ادارات کشفیو استخباراتی وزارت دفاع ملی و ستردر ستیز برای سال های 1394 الی 1398.
 • تهیه و تدوین 11 جلد پالیسی های استخباراتی ذیل:
 1. پالیسی ضد استخبارات.
 2. پالیسی ضد جاسوسی.
 3. پالیسی امنیت پرسونل.
 4. پالیسی مصونیت اطلاعات.
 5. پالیسی استخبارات بشری.
 6. پالیسی استخبارات سگنالی.
 7. پالیسی استفاده از تیلفون های همراه.
 8. پالیسی تبادله اطلاعات خارجی.
 9. پالیسی انتقال دهنده اسناد محرم.
 10. پالیسی امنیت فزیکی.
 11. پالیسی اداره تنظیم اطلاعات ملی (نیمز)

مرور، ارزیابی و انکشاف پالیسی های استخباراتی نیز از وظایف این ریاست بشمار میرود.

تدویر کورس های آموری پیرامون توضیح و تشریح پالیسی های استخباراتی و امنیتی فوق و پالیسی حفاظت از قوا (جلوگیری از حملات سبز بر سبز و سبز بر آبی) با آمرین و مسولین کشف و استخبارات، ضد استخبارات و صنوف مختلفه ادارات، قطعات و جزو تام های مرکزی و ساحوی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز توسط چهار نفر از استادان این ریاست، که در نتیجه آن به تعداد (545) نفر افسران بلند رتبه و پایین رتبه تحت آموزش پالیسی های استخباراتی قرار گرفته اند.

 1. پالیسی تبادله اطلاعات خارجی نظر به نیازمندی دوباره باز نگری و مرور و انکشاف داده شده و همچنان نام پالیسی مذکور به نام پالیسی تبادله اطلاعات محرم نظامی تعدیل گردید که از پالیسی در مورد تبادله اطلاعات محرم نظامی تعدیل گردید که از پالیسی مذکور بعد از منظوری مقام محترم وزارت دفاع ملی به تعداد (500) جلد چاپ و مطابق به پلان منظور شده برای ادارات ،قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی وزارت دفاع ملی و ستررستیز رسماً توزیع گردیده است.
 2. پالیسی مساعی امنیت فزیکی قرار گاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز تدوین و بعد از طی مراحل به لسان پشتو ترجمه و جهت منظوری به مقام محترم وزارت دفاع ملی سپرده شده است.
 3. پالیسی های (مسلکی سازی افسران استخبارات، استفاده از پول اوپراتیفی، ثبت و احصائیه منابع) تدوین، طی مراحل و تکمیل گردیده است که آماده به ترجمه به لسان پشتو میباشند.
 4. طرح تشکیل اداره ضد استخبارات و کار بالای آن ادامه دارد.
 5. تهیه پلان پنج ساله ستراتیژیک.
 6. کار بالای پلان انگشاف تعلیم و تربیه پرسونل معاونیت استخبارات به کورس های کشف و استخبارات در داخل و خارج از کشور.
 7. ترتیب پلان نیازمندی های کشفی و استخباراتی جهت ارتقای قابلیت های دفاعی برای سالهای 1395 الی 1399 .
 8. مرور بالای اسناد تشکیلات ادارات کشفی و استخباراتی و ضد استخباراتی جهت شناسایی کیفیت و کمیت پرسونل و تجهیزات استخباراتی طبق هدایت مقام محترم رهبری و پلان کاری کمیسیون مرکزی وزارت دفاع ملی.
 9. ترتیب جدول قابلیت های مورد نیاز معاونیت استخبارات وزارت دفاع ملی برای سال های 1398 الی 1400.
 10. 10.باز نگری تشکیلات معاونیت استخبارات و ریاست های مربوطه برای سال 1398 ارسال آن ذریعه فورم 2028 به ریاست پالیسی دفاعی معاونیت پالیسی و ستراتیژی.

مدیریت نظارت بر استخبارات:

این مدیریت از تطبیق پالیسی های استخباراتی، اجرای وظایف کشفی و استخباراتی مطابق قوانین و پالیسی ها طبق نظارت می نماید.

وظایف اجرا شده آن قرار ذیل است.

 1. توریع و تقسیمات پالیسی نظارت بر استخبارات برای تمام معاونیت ها، ریاست ها و قول اردو های ساحوی.
 2. مطابق پلان های مرتبه و منظور شده سالانه نظارت از اجرا و عملی نمودن احکام مقام محترم ریاست ج.ا.ا، هدایات و اموامر مقام محترم وزارت دفاع ملی ومعاونیت محترم استخبارات.
 3. نظارت از اجرای وظایف منسوبین معاونیت استخبارات طبق لایحه وظایف.
 4. نظارت از تطبیق پالیسی های یازده گانه استخباراتی.
 5. اشتراک در ترتیب پالیسی های (احصائیه منابع اوپراتیفی و مصرف پول اوپراتیفی)
 6. طبق پلان منظور شده مقام محترم معاونیت استخبارات به اساس پالیسی نظارت بر استخبارات، نظارت از اجرای امور اوپراتیفی واجنتوری ریاست های شش گانه طبق لایحه وظایف در سال های 1395 و 1396.