عضو تاسیسات انجنیری

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۱۵

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست شماره اعلان پست:  عنوان وظیفه: عضو تاسیسات  انجنیری   5 بست: وزارت یا اداره: وزارت دفاع ملی  بخش مربوطه: قوماندانی عمومی لوژستیک  موقعیت پست: کابل   1 تعداد پست: گزارشده به: آمریت تسهیلات انجینیری  گزارشگیر از: کارکنان تحت اثر .  017-2671 کد: تاریخ بازنگری:
 هدف وظیفه:  تنظیم امورتاسیسات اداره مطابق استندرد های تعین شده باساس هدایت مدیربخش ومراجع مربوطه آن غرض اجرای بهتر امورات کاری.
وظایف تخصصی:  . پروسس تمام درخواست های کاری جهت رفع عوارض فنی وتخنیکی تاسیسات استخبارات، حفظ و مراقبت و ترمیمات بخش های ذیربط. 1 . . تصدیق اجناس مصرفی ،ثبت و راجستر تجهیزات ولوازم  و حفظ مراقبت از دفتر مربوطه غرض تنظیم و اجرای بهتر امورمدیریت 2 . . ارزیابی و نظارت کارمندان تحت اثر  جهت حصول اطمینان از اجراات کاری شان در مدیریت مربوطه 3 وظایف مدیریتی:  . ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت. 4 . جمع آوری و توحید گزارشهای مدیریت مربوطه جهت اجرای امور و اخذ هدایت های بعدی. 5 . ارائه مشوره و راهنمایی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب به آنها طبق لایحه وظایف جهت حل مشکلات وظیفوی . 6 . اتخاذ تصا میم در جهت تحقق اهداف وبرنامه های اداره مربوط. 7 . ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛ 8 . اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق قوانین و مقررات خدمات ملکی و هدایات مقام های ذیصلاح که به وی سپرده می شود. 9 وظایف همآهنگی:  . . تامین ارتباط با بخش های ذیربط غرض اخذ معلومات و رفع مشکلات وجوه مالی وپول مورد ضرورت جهت اجرای امورات روزمره 10
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):   قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:34 و 8 ، 7این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد رشته تحصیلی: . لیسانس در رشته های انجنیری ساختمانی، استحکام، سیول، بهره برداری، مدیریت ساختمان سازی، پولی تخنیک، اداره اعمار ساختمانها، از موسسات 1 تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به تحصیلات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.  . تجربه کاری: یک سال مرتبط به وظیفه ؛ 2 . به تحصیلات بالاتر ، رشته تحصیلی مرتبط ، و تجربه مرتبط به وظیفه ارجحیت داد می شود . 3  . مهارت های لازم: 4 . تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛ 5 . مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه . 6 ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.5( . موارد تشویقی: 7 نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند. برای ورثه شهدا مطابق معیارات بست اولیت داده می شود . 

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی