تحلیلگر اجرائیوی بودجه

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۳

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پستهای خدمات ملکی 
معلومات کلی پست شماره اعلان پست:  عنوان وظیفه: تحلیلگر اجرائیوی بودجه  4 بست: وزارت یا اداره: وزارت دفاع ملی  بخش مربوطه: قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص موقعیت پست: کابل   2 تعداد پست: گزارشده به: بخش هماهنگی  گزارشگیر از: ندارد 22 کد: -90-055-190  1498/8/25 تاریخ بازنگری:
 
هدف وظیفه: ترتیب، تنظیم و نظارت از بودجه عادی و انکشافی، اخذ تخصیصات بودجه منظور شده و طی مراحل قانونی آن مطابق به قوانین واهداف حصول اداره.  صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی : وظایف تخصصی:  . نظارت از تطبیق قوانین و امورات مالی در پروسه اجرا حواله ها 1 . . تحلیل و ارزیابی ماهوار مصارفات غرض در یافت دلائل عدم مصرف بودجه (بودجه عادی و انکشافی) 2 . . ایجاد راهکار غرض جلوگیری از سهویات و پرداخت های غیر مجاز 3 . . هماهنگی فعال و همه جانبه با دونرها در امورات بودجوی 4 . . نظارت از مصرف بودجه 5 . . طرح، ترتیب و توحید بودجه عادی و انکشافی  درهماهنگی بابخش های اداره 6 . نظارت از تطبیق بودجه عادی و انکشافی اداره جهت حصول اطمینان ازصرفه جوئی و نحوه مصرف درست بودجه. 7 . مدیریت و نظارت از ترتیب و ارسال به موقع تخصیصات بمنظور اخذ وجوه مالی مورد نیاز. 8 . حصول اطمینان از مواصلت راپورهای مصارفاتی و قطعی مرکز و واحد های دومی اداره . 9 . تائید و ملاحظه تمام فورمه های بودجوی ( تخصیص، تعدیل، تزئید) بخاطر حل مشکلات واحد های اولی و دومی اداره. 10 وظایف مدیریتی:  . تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره. 11 . اجرای سایر وظایف ای که مطابق قانونی از سوی آمرین بروی سپرده میشود. 12 . ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛ 13 وظایف همآهنگی:  . . برگزاری سمینارو پروگرام های آموزشی غرض ارتقا ظرفیت کارمندان مالی 14 . تامین ارتباط و هماهنگی با وزارت های اقتصاد و مالیه غرض طی مراحل و دفاع بودجه عادی و انکشافی اداره. 15 شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):   قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:34 و 8 ، 7این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد رشته تحصیلی: لیسانس در اداره وتجارت، اداره عامه، اقتصاد، مدیریت مالی و حسابی، امور مالی و بانکی ، امورمالی وپولی، بانکداری اسلامی، تجارت، بانکداری، مدیریت توسعه، حسابداری،  تجربه کاری: أ. داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینالمللی داخل و یا خارج کشور. ب. داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط وظیفه برای ماستر . ج. به تحصیلات بالاتر ، رشته تحصیلی مرتبط ، و تجربه مرتبط به وظیفه ارجحیت داد می شود . مهارتهای لازم:  أ. تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (پشتو یا دری) و اشنائی کاری با لسان انگلیسی ؛ ب. مهارتهای کمپیوتر در برنامه های آفیس ویژو وانترنت. 
ج. توانائی مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر . د. توانائی کار موثر گروهی با همکاران در فاصله دور . موارد تشویقی:  ) نمره امتیازی برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛5( .أ ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.5( .ب ج. برای ورثه شهدا مطابق معیارات بست اولیت داده می شود . 

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی