اعلان کاریابی وزارت دفاع ملی

zia_omid
شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۰ - ۱۳:۱۷

Publish Date

Closing Date

ریاست منابع بشری معاونیت پرسونل و تعلیمات  و قوماندانی صحیه ستردرستیز به آنعده واجدین شرایط هم ازقشر ذکور و اناث که از بخش های صحیه (داکتر MD)، نرسنگ، انستیزی لوگ، لابرانت، تکنیشن اکسری، فراغت حاصل نموده باشند و خواهان اخذ وظیفه بطور قراردادی به مدت یک سال در بخش های صحیه داشته باشند با شرایط ذیل استخدام میگردند.

  • فرد متقاضی باید حد اقل دارنده مدرک لیسانس و چهارده پاس از بخش صحیه دارا باشد.
  • فرد متقاضی که در هر زون زیست دارند یا حاضر به انجام وظیفه در همان زون باشند.
  • ازطریق ایمل آدرس آمرین منابع بشری قول اردو ها و نمبر تماس که درج جدول میباشد و سایت وزارت دفاع ملی فورم شمولیت را همرا با اسناد و مدارک کاری خویش ارسال نمایند.
  • فرد متقاضی باید در زون مختلف مکرراً فورم ارسال ننماید.
  • داوطلبان فورم استخدام خود را از سایت وزارت دفاع ملی بدست آورده و سپس به ایمل‌آدرس های درج جدول به زون های مربوط جهت اجراات بعدی ارسال نماید.

          تاریخ شروع اعلان از شنبه مورخ 20/2/1399 الی پنجشنبه مورخ 25/2/1399

شماره

مراکزکرونا

داکتر MD

نرس

انستیزی لوگ

لابرانت

تکنیشن اکسری

ایمیل آدرس آمرمنابع بشری زون

نمبر مبایل

1

کرونا سنتر ق 201

12

20

4

4

4

Atagulhimat@yahoo.com

0795510010

2

کرونا سنتر ق 203

12

20

4

4

4

Hazratwali822@gmail.com

0776598188

3

کرونا سنتر ق 205

12

20

4

4

4

Sediqullahshafiq@gmail.com

0794708877

4

کرونا سنتر ق 207

12

20

4

4

4

Nasirsultani02@gmail.com

0797790010

5

کرونا سنتر ق 209

12

20

4

4

4

M.rafi_k@yahoo.com

0795221612

6

کرونا سنتر ق 215

12

20

4

4

4

Rahimullahrahimi19@gmail.com

0749200690

7

کرونا سنتر ق  217

12

20

4

4

4

Sultan_maqsood@hotmail.com

0778888809

8

کرونا سنتر حربی شوونحی

12

20

4

4

4

9

کرونا سنتر فرقه پولیس نظامی بگرام

6

10

2

2

2

10

کرونا سنتر شفاخانه ضمیموی

20

40

6

6

6

Documents

دریافت فورم درخواستی