اطلاعیه قوماندانی اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم

zia_omid

اکادمــــی ملــــی نظامــــی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم برای ســـــال تحصیلــــی 1399 تــحت شـــــــرایط ذیل محصل می   پذیرد:

  1. کاندیدان طبقه ذکور واناث باید فارغ صنف دوازدهم سال 1397 و یا شامل صنف دوازدهم سال 1398 باشند.
  2. سن کاندید باید بین 18-22 سال باشد.
  3. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  4. دارای سلامتی کامل جسمی، دماغی و روانی باشد و در امتحان فزیکی معیار های لازم را اخذ نموده بتواند.
  5. سوابق جرمی نداشته و به مواد مخدر و مسکرات معتاد نباشد.
  6. در امتحان کانکور اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم که مطابق معیارات وزارت محترم تحصیلات عالی اخذ میگردد اشتراک نموده و نمرۀ معیاری را حاصل نماید.
  7. متعهد به ادامه خدمت طویل المدت بحیث افسر در اردوی ملی افغانستان باشد.
  8. فارغین صنف دوازدهم سال 1397 درصورتیکه اوسط نمرات سه ساله آن 80 فیصد (صنف دهم، یازدهم و دوازدهم) باشد و شاملین صنف دوازدهم سال 1398، 80 فیصد نمرات صنف دهم یازدهم وچهارنیم ماهه صنف دوازدهم را کسب نموده باشد میتوانند به قوماندانی های جلب وجذب مراجعه نموده وفورم شمولیت به امتحان کانکوراکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم را معه رهنمود آن اخذ بعدازتصدیق مکتب وریاست معارف ولایت مربوطه الی تاریخ 15 میزان 1398 دوباره تسلیم نموده وقوماندانی محترم جلب و جذب بتاریخ 20 میزان سال 1398 تمام فورمهای جمع آوری شده را رسمآ به قوماندانی اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم تسلیم نمایند بعداز تاریخ 20 میزان هیچ نوع فورمه قابل پذیرش نمیباشد.
  9. کاندیدان ذکور واناث اسناد خویش را از قبیل فوتوکاپی نتایج سه ساله، فوتوکاپی تذکره، ضمانت خط وچهارقطعه عکس رنگه با بگرون سفید به قوماندانی جلب وجذب ولایت مربوطه معه فورم اخذ شده تسلیم نمایند .امتحان کانکور بتاریخ 23 عقرب سال 1398 درمحوطه قوماندانی اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم واقع قرغه کابل اخذ میگردد . و همچنان آنعده فارغین سال 1397 و یاشاملین صنف دوازدهم طبقه اناث مرکز اگر خواهش شمولیت به امتحان کانکور اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم راداشته باشند میتوانند فورمه مورد ضرورت خویش رادربدل مبلغ تعین شده ازقوماندانی اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم اخذ و بعدازطی مراحل همرا بافوتو کاپی تذکره، شهادت نامه یا نتایج سه ساله و 4 قطعه عکس رنگه با بگروند سفید دوباره به قوماندانی اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم تسلیم نمایند.

تسهیلات در جریان تحصیل در اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم:

- دوره تحصیلی در اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم چهار سال است و در ختم تحصیل به هر فارغ التحصیل دیپلوم لیسانس و رتبه افسری دوهم بریدمن داده میشود.

- در جریان تحصیل به محصلین مدد معاش مناسب نظر به سال تحصیلی، اعاشه و اباطه قرطاسیه و مواد مورد ضرورت درسی و اجرای مراقبت های صحی فراهم میگردد وهمچنان برای طبقه اناث لیلیه جداگانه باتمام تسهیلات درنظرگرفته شده است.

- محصلین اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم در جریان تحصیل علاوه بر پیشبرد تعلیم و تربیه نظامی در مسلک های نظامی تعین شده در یکی از رشته های اکادمیک ذیل:

حقوق، انجنـــــیری سیول، انجنیری عمومـــی، کمپیوتر ســـــاینس، لسان انگلیسی، زبان و فرهنگ، اداره و رهبری و اقتصاد تحت تدریس قرار داده میشوند.

تیلفون های تماس:

آمریت نوکریوالی اکادمی ملی نظامی: 0202634042  

معاون تعلیم و تربیه اکادمی: 0202634066         

آمــــــر پــــذیرش اکادمــــی: 0202634073  

آمراجراییه پذیرش: 0202634077

 

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلامیه کمیسیون امنیتی جرگه مشورتی صلح

-کمیسیون امنیتی جرگه مشورتی صلح از باشندگان محترم شهر کابل بابت حوصله مندی و همکاری شان در جهت تامین امنیت اظهار سپاسگزاری کرده و تقاضا دارد تا در روزهای برگزاری جرگه با نهادهای دفاعی و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۷:۵۹
Background image

دعوت نامه رسانه ای وزارت دفاع ملی

وزارت دفاع ملی امروز (چهارشنبه) برنامه بزرگ کمک به ۱۰۰۰ خانواده محترم شهدای اردوی ملی را با حضور سترجنرال «محمد یاسین ضیا» لوی درستیز قوای مسلح کشور راه اندازی می کند.

براساس این . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۵:۲۴
Background image

دعوت نامه رسانه ای وزارت دفاع ملی

قرار است فردا (سه شنبه، 7 اسد 1399 هجری خورشیدی) مرکز واحد سمع شکایات و شماره رایگان "196" جهت اخذ، ثبت وپیگیری و رسیده گی به شکایات منسوبین اردوی ملی با حضور مقامات ارشد وزارت دفاع ملی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها