استاد بخش تحقیقات

s.mohmand
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۲۸

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست شماره اعلان پست:  عنوان وظیفه: استاد بخش تحقیقات  4 بست: وزارت یا اداره: وزارت دفاع ملی   بخش مربوطه: سرمفتشیت وزارت دفاع ملی  موقعیت پست: کابل  1 تعداد پست: گزارشده به: مدیرتعلیم وتربیه تخصصی تفتیش گزارشگیر از: کارکنان تحت اثر  0 کد: 11-23-90-22 تاریخ بازنگری: 
 هدف وظیفه: تدریس میتود های تفتیش ، معیار های جهانی ( انتوسای ) ، قوانین و پالیسی های تفتیش در کورس های تهدابی .
صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی  وظایف تخصصی:  . . تهیه ، ترتیب و ترتیب پلان درسی و تطبیق ان 1 ) تفتیش، قانون اجراآت جزائی، قانون اداره عالی تفتیش 1-20 . تهیه ، ترتیب بروز سازی مواد درسی درمطابقت با پالیسی( 2 وسایراسناد تقنینی.   . ارایه دروس تفتیش در کورس های تهدابی ، تهیه و ترتیب ژرونال های درسی . 3 . ارزیابی شاملین کورس ابلاغ نتایج و تهیه و ترتیب تصدیق نامه برای فارغین . 4 . . تحلیل وتجزیه وریشه یابی چالیش هایکه مانع تطبیق پلان درسی  میگردد 5 . ارایه پیشنهادات مشخص درمورد بهبود تعلیم وتربیه مسلکی مفتشین. 6 وظایف مدیریتی:  . تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛ 7 . انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛ 8 . مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ 9 . ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری 10 اداره؛ و  . . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود 11 وظایف هماهنگی :  . تامین ارتباط با بخش های مربوطه ریاست غرض تهیه مواد درسی 12 . تامین ارتباط با بخش های تحقیقی غرض بهتر شدن ساحه کاری 13
شرایط استخدام:   قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است: 34 و 8 ، 7 این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشتههای حقوق و شرعیات از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به تحصیلات  بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می شود.  . تجربه کاری: 1 أ. داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بینالمللی داخل و یا خارج کشور. ب. داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای ماستر . ج. به تحصیلات بالاتر ، رشته تحصیلی مرتبط ، و تجربه مرتبط به وظیفه ارجحیت داد می شود . 
  . مهارتهای لازم: 2 أ. تسلط به یکی از زبانهای رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛ ب. مهارتهای کمپیوتری در برنامههای مرتبط به وظیفه. ج. توانائی مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر . موارد تشویقی:  ) نمره امتیازی برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛ 5( .أ ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.5( .ب  ج.   برای ورثه شهدا مطابق معیارات بست اولیت داده می شود . 

Documents

رهنمود
فورم درخواستی مامورین وزارت دفاع ملی