اعلان ۹ بست قراردادی NTA وزارت دفاع ملی

web_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۱۲:۱۳

Publish Date

Closing Date

Location

kabul

وزارت دفاع ملی به منظور جذب افراد لایق و کارفهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی و ایجاد اداره سالم اینک به تعداد ( 9 ) بست قراردادی (NTA) خویش را به مدت 5 یوم  کاری ازتاریخ     4 /    7  /  1445 الی    10 /   7  /  1445 ازطریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد که جدول بست های متذکره ضم مکتوب هذا میباشد.

علا قه مندان واجد شرایط میتوانند اسناد تحصیلی و تجارب کاری رسمی و تائید شده خویش را الی ختم تاریخ فوق الذکرطبق معیارات بست، به مدیریت پذیرش وزارت دفاع ملی تسلیم نمایند.

بناءً اعلان کاریابی بست های متذکره به منظوراعلان عمومی ازطریق سایت وزارت دفاع ملی در جوف (     ) ورق به آن ریاست محترم گسیل است، درزمینه به سهم خویش اجراآت مقتضی خواهند فرمود.

جهت معلومات بیشترمیتوانید به شمارهای ذیل تماس حاصل نمائید.

(0202664110،0202664109).

Documents

اعلان ۹ بست قراردادی NTA وزارت دفاع ملی