خپرونې

د ۱۴۰۲ کال چنګاښ میاشتې، د ملي اسلامي اردو میاشتنۍ

د ۱۳۹۸ کال غبرګولي میاشتې، د ملي اردو میاشتنۍ

د ۱۳۹۸ کال غويي میاشتې، د ملي اردو میاشتنۍ

د ۱۳۹۸ کال وري میاشتې، د ملي اردو میاشتنۍ

د دفاع اونیزه، ۸ مه او ۹ مه شمیره 1398

د دفاع اونیزه، ۶ مه او ۷ مه شمیره 1398

د دفاع اونیزه، ۵ مه شمیره 1398

د دفاع اونیزه، ۴ مه شمیره 1398

د دفاع اونیزه، دریمه شمیره 1398

د دفاع اونیزه، دوهمه شمیره 1398

د دفاع اونیزه شمیره 1

د 1397 کال د کب میاشتی، د ملی اردو میاشتنۍ

د 1397 کال د سلواغی میاشتی، د ملی اردو میاشتنۍ

د 1397 کال د مرغومی میاشتی، د ملی اردو میاشتنۍ