موږ سره اړیکه

34.5241685, 69.1877831

د اړیکې معلومات

پل محمود خان - دویمه ناحیه - کابل - افغانستان
+93(0) 20 266 1456
info@mod.gov.af