اطلاعیه عام تصمیم اعطاء قرارداد در مورد تهیه و تدارک (56) قلم پرزه جات ماشین آلات خیاطی مدیریت عمومی ملبوسات نظامی وزارت دفاع ملی بابت سال مالی 1402

web_admin

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (56)قلم پرزه جات ماشین آلات خیاطی مدیریت عمومی ملبوسات نظامی وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1402 از روش داوطلبی باز نوع قرارداد:(باالمقطع)

دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1402-G-L0024-25213)

به قیمت مجموعی مبلغ(652,841) افغانی با شرکت خدمات لوژستیکی بهار آبی آدرس چهاراهی پروان سوم  ٬مرکز کابل٬کابل

ذریعه امریه نمبر(1983) مورخ 10/02/1445 مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.